Подршка за Силве и Тони | Support "Embrace The World" | Гушни го Светот
Новости

Подршка за Силве и Тони | Support “Embrace The World”

Силве и Тони на 20 Jуни 2018 година од Македонија ја започнаа својата несекојдневна мисија, решија да го прегрнат светот заобиколувајќи го со мотоцикл. Патувањето го нарекоа “ГУШНИ ГО СВЕТОТ“, а нивната порака гласи: “Ве гушкаме сите, затоа што на светот му треба љубов, мир и соживот, сите сме еднакви и сите заслужуваме прегратки!”

Сакаат да покажат колку нивната мала држава Македонија од која го почнаа патувањето, која се наоѓа во срцето на Балканот е држава која има љубов и почитување кон целиот свет. Започнаа со многу љубов и милиони прегратки од цела Македонија, надевајќи се дека оваа мотоцикличка мисија нема да остане незабележана и ќе успеат да ја завршат.
Прегратката е топла, искрена, и човекољубива порака која ги обединува сите луѓе на планетата, без притоа да се искаже ниту еден збор. Прегрнувајќи ги луѓето од сите држави низ кои поминуват, ќе ја пренесат пораката дека луѓето низ светот треба да се сакаат без разлика на нивната боја, раса, национална или верска припадност.
Во моментов се во Тајланд и продолжуваат понатаму и покрај секојдневните изненадувања, патиштата секогаш носат непланирани трошоци, и со тоа се отежнува нивната цел. Да го стоплиме светот помагајќи им да го продолжат овој несекојдневен проект и со скромна донација да испратиме прегратки во светот, кои Силве и Тони ги споделуваат насекаде. Благодарам.

На овој линк можете да го погледнете нивното досегашно патување:
https://embracetheworld.world/mk/

Можете да ги следите и на Facebook:
https://www.facebook.com/MacedoniaEmbracesTheWorld.world/

На следниов линк може да донирате и да помогнете за реализација на овој проект:
ДОНАЦИЈА И ПОДРШКА

Silve and Tony started their unusual mission on June 20, 2018 from Macedonia, deciding to embrace the World by traveling it with a motorcycle. They named their journey “EMBRACE THE WORLD”, and the message is: “We share our hugs with everyone, because the world needs love, peace and coexistence, we are all born equal and we all deserve hugs!”.

They want to show how their small country Macedonia from which they started the journey, located in the heart of the Balkans, has love and respect for the whole world. It began with a lot of love and millions of hugs from all around Macedonia, hoping that this motorcycle mission will not remain unnoticed and they will be able to finish it.
The embrace is a warm, sincere, and human-loving message that unites all the people on the planet, without even saying a word. Embracing people from all the countries they pass by will share the message that people around the world should be loved regardless of their color, race, national or religious affiliation.
They are currently in Thailand and continue further despite everyday surprises, as roads tend to carry unplanned costs, which makes their journey more difficult. Let’s warm the world helping them continue this extraordinary project and with donations send our embrace in the world, as on the road Sylvia and Tony share everywhere they go. Thank you.

Please see below link for updates on their journey:
https://embracetheworld.world/mk/

Or you can follow their Facebook page:
https://www.facebook.com/MacedoniaEmbracesTheWorld.world/

Please support us on this link:
HELP AND SUPPORT – DONATE FOR EMBRACE THE WORLD